Directors, supervisors, senior managers

Executive Directors

Huang Shaoxiong

Wu Jianchun

Li Lixin

Non-executive Directors

Tao Yunpeng

Shi Chongguang

Mei Weiyi

Independent Non-executive Directors

Tao Zhigang

Zhang Bai

Wu Yiqiang

Supervisors

Li Changxu

Wang Kun

Hu Xiaoling

Ding Ruiling

Xu Lei

Guo Xiaoping

Chen Wenxin

Zhu Deyuan

Lai jiaxing

Senior Management

Huang Shenyang

Ma Junbiao

Wang Huiping

Sun Tao

Lin Wenbiao

 

: